Regulaminy

OGÓLNE WARUNKI UMOWY SPRZEDAŻY TOWARÓW I USŁUG

 

Xpand EuroGroup z siedzibą w Lublinie

§ 1. Przedmiot umowy

 1. Xpand EuroGroup Sp. z o. o. Sp. k. z siedzibą w Lublinie (Sprzedawca) określa zasady współpracy handlowej z Kupującym nie będącym konsumentem w zakresie sprzedaży towarów i usług oferowanych przez Sprzedawcę zgodnie z aktualną ofertą z katalogu.
 2. Ogólnych warunków umów nie stosuje się do sprzedaży towarów i usług na podstawie odrębnych umów sprzedaży zawartych na piśmie.
 3. Strony wyłączają stosowanie innych wzorców umownych (ogólne warunki umowy, warunki sprzedaży, wzory umowy, regulaminy itp.) stosowanych/ustalonych przez Kupującego.
 4. Kupujący jest zobowiązany zapoznać się z postanowieniami OWU. Ogólne Warunki Umowy są ogólnodostępne na stronie internetowej https://xpandeurogroup.eu/

 

§ 2. Warunki sprzedaży towarów i usług

 1. Kupujący składa zamówienie na towary i usługi na stronie internetowej https://xpandeurogroup.eu/sklep/ lub e-mailem do Działu Handlowego Sprzedawcy – e-mail: admin@xpandeurogroup.eu
 2. Składając zamówienie Kupujący deklaruje wiążąco, że chce nabyć zamawiane towary i usługi oraz, że uznaje niniejsze OWU.
 3. Za datę złożenia zamówienia uznaje się datę przyjęcia przez Sprzedawcę zamówienia wysłanego jednym ze sposobów wskazanych w ust. 1, z zastrzeżeniem dalszych postanowień.
 4. O niemożności realizacji całości lub części zamówienia z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy, Sprzedawca poinformuje Kupującego nie później niż w ciągu trzech dni roboczych po dniu złożenia zamówienia, wskazując przyczynę odmowy realizacji zamówienia oraz ilość towarów i usług, których odmowa dotyczy.
 5. Zmiana lub całkowite anulowanie złożonego zamówienia przez Kupującego może nastąpić tylko na piśmie i za pisemną zgodą Sprzedawcy.
 6. Sprzedawca zastrzega, że nie będzie wyrażał zgody na anulowanie zamówień już zrealizowanych lub zamówień w trakcie realizacji, Kupujący zostanie obciążony ich kosztami.
 7. Zamówienia będą wyceniane na podstawie ceny jednostkowej obowiązującej zgodnie z cennikiem z uwzględnieniem ceny za transport, z możliwością przyznania Kupującemu rabatu.
 8. W przypadku, gdy po złożeniu zamówienia wystąpią nieprzewidziane okoliczności uzasadniające podwyższenie ceny zamówionego towaru, w szczególności podwyższenie cła, wprowadzenie opłat celnych dodatkowych, innych obciążeń publicznoprawnych, Sprzedawca ma prawo do jednostronnego podwyższenia ceny towaru w stopniu uwzględniającym faktyczny wzrost poziomu czynników cenotwórczych, co Kupujący akceptuje.

 

§ 3. Warunki dostawy towarów

 1. Sprzedawca zapewnia opakowanie i transport zamówionych towarów na koszt Kupującego poprzez wybrane przez siebie firmy przewozowe.
 2. Dostawy będą wysyłane do siedziby Kupującego lub w inne miejsce wskazane przez Kupującego w zamówieniu.
 3. Odbiór zakupionych towarów następuje poprzez podpisanie dokumentu przewozowego, przedłożonego z chwilą dostarczenia towarów. Podpisując dokument przewozowy, Kupujący potwierdza otrzymanie prawidłowo skompletowanego zamówienia w stanie nienaruszonym.
 4. Odbiór zamówionych towarów może nastąpić również z magazynu Sprzedawcy, w takim przypadku Kupujący kwituje odbiór towaru na dokumencie WZ, stwierdzając tym samym odbiór kompletnego zamówienia w stanie nienaruszonym. Odpowiednie zastosowanie znajdują ust. 5 – 7 niniejszego paragrafu.
 5. Kupujący zobowiązany jest przy odbiorze sprawdzić, czy stan opakowania towaru nie wskazuje na otwieranie w trakcie transportu i czy przesyłka nie została uszkodzona w czasie transportu w taki sposób, że mogło to wpłynąć na uszkodzenie zapakowanych towarów. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń związanych z tymi czynnościami, Kupujący zobowiązany jest poczynić odpowiednią wzmiankę w protokole reklamacyjnym lub dokumencie przewozowym w chwili odbioru przesyłki od przewoźnika, pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym zakresie w terminie późniejszym.
 6. Z chwilą odbioru towarów, ryzyko przypadkowej ich utraty lub uszkodzenia przechodzi na Kupującego.
 7. Kupujący ma 7 dni od dostawy na odbiór ilościowy i jakościowy w zakresie ilości i kompletności towarów oraz braku uszkodzeń zewnętrznych. W przypadku jakichkolwiek zastrzeżeń powstałych
  w związku z tymi czynnościami, Kupujący zobowiązany jest przystąpić do procedury reklamacyjnej, pod rygorem utraty prawa zgłaszania zastrzeżeń w powyższym zakresie w terminie późniejszym.

 

§ 4. Zapłata

 1. Kupujący zobowiązany jest do terminowego regulowania należności za towary oraz koszty transportu i do terminowego odbioru dostaw. Dniem dokonania zapłaty jest dzień uznania kwoty płatności na rachunku bankowym Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca może przyznać Kupującemu kredyt kupiecki. W celu uzyskania Kredytu kupieckiego Kupujący zobowiązany jest przesłać Sprzedawcy wniosek, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 oraz przesłać skanem komplet dokumentów do takiego wniosku.
 3. Kwota kredytu kupieckiego stanowić będzie maksymalną wartość zadłużenia Kupującego wobec Sprzedawcy wynikającego z tytułu zamówień. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian w wysokości limitu kredytowego.
 4. W przypadku gdy zamówienia Kupującego przekroczą kwotę kredytu kupieckiego, Sprzedawca może wstrzymać realizację zamówień Kupującego do czasu zapłaty przez niego należności za zakupione towary lub może żądać dodatkowych zabezpieczeń, Kupujący może dokonywać zamówień na zasadach przedpłaty.
 5. Sprzedawca w związku z przyznaniem kredytu kupieckiego na zabezpieczenia wierzytelności z nim związanych, otrzymuje od Kupującego weksel własny, który to weksel Sprzedawca będzie miał prawo wypełnić kwotą odpowiadającą aktualnemu zadłużeniu oraz odsetkom, karom umownym oraz innym roszczeniom związanym z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umowy przez Kupującego. Wzór weksla o którym mowa powyżej stanowi Załącznik nr 2.
 6. W przypadku nieprzekazania weksla lub w przypadku opóźnienia lub niepełnej kwoty zapłaty za poprzednie zamówienia, Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia Kupującego do czasu uregulowania przez niego zaległych zobowiązań. Sprzedawca ma także prawo obciążyć Kupującego odsetkami ustawowymi, naliczanymi od wartości brutto urządzeń za każdy dzień opóźnienia.
 7. Sprzedawca zastrzega sobie prawo własności dostarczonych Kupującemu towarów do momentu uiszczenia przez Kupującego całkowitej zapłaty. Z chwilą zapłaty całkowitej ceny za zrealizowaną dostawę Kupujący uzyskuje prawo własności dostarczonych towarów.

 

§ 5. Prawa i obowiązki Stron

 1. Kupujący nie ma prawa do dokonywania cesji praw i obowiązków wynikających z niniejszych warunków na osoby trzecie, bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. Strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady.
 3. Strony wyłączają odpowiedzialność za inne szkody związane z realizacją zawartej między nimi umowy przez Sprzedawcę za wyjątkiem szkód z winy umyślnej.

 

§ 6. Gwarancja

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez producenta towaru bądź dystrybutora.

 

§ 7. Postanowienia końcowe

 1. Wszystkie zmiany niniejszych warunków wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 2. W sprawach nieuregulowanych mniejszymi warunkami mają zastosowanie przepisy polskiego Kodeksu Cywilnego.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć przy wykonywaniu niniejszych warunków Strony będą rozstrzygały przed sądami właściwymi dla siedziby Sprzedawcy.

 

Załączniki:

Regulamin Systemu Premiowania

Po nagromadzonym u nas zakupie dowolnych 25 zestawów*, przysługuje każdorazowo gratisowy system materiałowy**.
* dotyczy opłaconych, pełnowartościowych opakowań z zawartością izocjanianu i poliolu
** wybrany zestaw gratisowy nie jest wliczany do puli zakupów